Kalisz, dn. 03 lipca 2011 r.

Regulamin Wypożyczalni AUTO-BUSY


1. Wypożyczalnia samochodów AUTO-BUSY w Kaliszu wypożycza samochody na czas określony w umowie i w oparciu o zasady ujęte w poniższym regulaminie z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.


2. Podstawą wynajęcia samochodu jest zawarcie umowy wynajmu między Wynajmującym, a Wypożyczalnią, zaakceptowanie warunków regulaminu oraz wypełnienie i podpisanie protokołu przyjęcia - przekazania samochodu w obecności pracownika Wypożyczalni.

3. Samochód wynająć może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która:

  • ukończyła 21 lat
  • posiada ważne prawo jazdy - minimum 1 rok
  • posiada ważny dowód osobisty
  • posiada inny dokument stwierdzający tożsamość

W przypadku stałego zatrudnienia należy okazać umowę o pracę, w przypadku firm - KRS lub wpis do ewidencji oraz ostatnia wpłata US / ZUS

4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w Wypożyczalni AUTO-BUSY, jej wysokość określona jest w umowie wynajmu i jest równowartością udziału własnego w szkodzie.

5. W przypadku nie zrealizowania rezerwacji auta z winy rezerwującego koszt rezerwacji wynoszący 500 zł ponosi rezerwujący.

6. Auto będące własnością wypożyczalni AUTO-BUSY, nie może być prowadzone przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

7. Wypożyczający odpowiada materialnie wobec wypożyczalni AUTO-BUSY za braki paliwa, części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.

8. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony pełnymi kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu - wg stawki wypożyczenia za każdą dobę obowiązującą w wypożyczalni AUTO-BUSY.

9. Opłata za wypożyczenie samochodu wpłacana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.

10. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.

11. Wypożyczający otrzymuje do dyspozycji pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie.

12. Przedłużanie najmu bez zgody wypożyczalni o ponad 1 godz. powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę, a samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu, w takiej sytuacji wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca.

13. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości podwójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.

14. W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lub powodować może dalsze uszkodzenie pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

15. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.

16. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

17. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu wywołane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy. W samochodach będących przedmiotem najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

18. W Przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, kaucja z tytułu udziału własnego w zdarzeniu przepada.

19. Udział własny najemcy w szkodzie może być zniesiony pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia.

20. Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.

21. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

22. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

23. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Kalisza

Wypożyczalnia

AUTO-BUSY

 

Wypożyczalnia samochodów w Kaliszu